1470-490

ചാലക്കുടിയിലെ പ്രശ്സ്തിയാർജിച്ച അമ്പുതിരുന്നാളിന്റെ ദീപാലാങ്കാര സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം

ചാലക്കുടി പെരുന്നാളിന്റെ ദീപാലങ്കാര സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു

രവി മേലൂർ

ചാലക്കുടി പെരുന്നാളിന്റെ ദീപാലങ്കാര സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം, ഈശ്വരവിശ്വാസികളായ നൂറ് കണക്കിന് ഭക്തർ നോക്കി നിൽക്കെ കണ്ണിന് കൗതുകമുണർത്തുന്ന ദീപാലാങ്കര മിഴികൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ! ഇനി അമ്പുതിരുന്നാളിന്റെ ആഘോഷതിമിർപ്പിൽ ചാലക്കുടി നിവാസികൾ ആർത്തുല്ലസിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് ! കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷ തിരുന്നാളുകൾ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ക്ഷീണം ഈ തിരുന്നാളിൽ തീർക്കും എന്ന ഉറച്ച മനസ്സുമായി ഒരേ സ്വരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചാലക്കുടി നിവാസികൾ !

Comments are closed.