1470-490

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ധർണ്ണ നട ത്തി

.വേലായുധൻ പി മൂന്നിയൂർ

തേഞ്ഞിപ്പലം : കേന്ദ്ര സർക്കാറി ൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതി രെ സി പി ഐ എം അരിയല്ലൂർ ലോക്കൽ കമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമു ഖ്യത്തിൽ ധർണ നടത്തി. അരിയ ല്ലൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന ധർണ സി പി ഐ എം ജില്ല കമ്മറ്റിയംഗം വി ടി സോഫിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോക്കൽ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി വിന യൻ പാറോൽ അധ്യക്ഷനായി. ഏരിയ കമ്മറ്റിയംഗം പി വിനീഷ് സംസാരിച്ചു. ലോക്കൽ കമ്മറ്റിയം ഗം എ കെ പ്രഭീഷ് സ്വാഗതവും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ശശീന്ദ്രൻ മലയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.ഫോട്ടോ: കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ ജനദ്രോഹനയങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അരിയല്ലൂരിൽ നടന്ന ധർണ ജില്ല കമ്മിറ്റിയംഗം വി ടി സോഫിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Comments are closed.