1470-490

മഴക്കാല കെടുതി താലൂക്ക് കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ :-

തൃശൂർ :- 0487- 2331443
Mob: 9447731443
8547614401

തലപ്പിള്ളി :- O4884 – 232226
Mob :9447723226
8547614601

മുകുന്ദപുരം: – 0480-2825259
Mob :9447725259
8547614301

ചാവക്കാട് : – 0487-2507350
Mob:-9447707350
8547614501

കൊടുങ്ങല്ലൂർ:-
0480-2802336
Mob:-9447702336
8547614201

ചാലക്കുടി:- 0480-2705800
Mob:-8547618440
8547618441

കുന്ദംകുളം: – 04885 – 225206, 225700
Mob: 8547002060
9495693212
ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുക !

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,298,864Deaths: 527,206