1470-490

അന്തരിച്ചു

ചേലക്കര: വെങ്ങാനെല്ലൂർ രാരിയം കണ്ടത്ത് ഹരിയുടെ ഭാര്യ ജയന്തി ഹരി(43) അന്തരിച്ചു.
മകൻ:അഖിലേഷ്
സംസ്കാരം നടത്തി

Comments are closed.