1470-490

അന്തരിച്ചു

തലശ്ശേരി : മാക്കൂട്ടം തിട്ടയിൽ പരേതരായ ഉച്ചമ്പള്ളി ഭാസ്ക്കരന്റെയും കൗസല്യയുടെയും മകൻ ധർമ്മപാലൻ ( 62 ) അന്തരിച്ചു . 

ഭാര്യ : പരേതയായ ശുഭ
സഹോദരങ്ങൾ : രത്നവല്ലി , കാഞ്ചന ,  ബേബിസുജ .

Comments are closed.