1470-490

സുഭിക്ഷ കേരളം – ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫിഷറീസ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന സുഭിക്ഷ കേരളം – ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയിലേക്ക് ജില്ലയിലെ മത്സ്യ കർഷകരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി, ഓരു ജല മത്സ്യകൃഷി, ഞണ്ടു കൃഷി, പടുതാക്കുളത്തിലെ മത്സ്യ കൃഷി, ബയോ ഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി, റിസർക്കുലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ, ശുദ്ധജല കൂടു കൃഷി, കല്ലുമ്മക്കായ / ചിപ്പി കൃഷി, കരിമീൻ വിത്തുൽപ്പാദനം, വരാൽ വിത്തുൽപ്പാദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള കൃഷിക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.
പീച്ചി, അഴീക്കോട്, ചാലക്കുടി  മത്സ്യഭവൻ ഓഫീസുകളിലോ തൃശൂർ ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഒഫീസിലോ ജൂലൈ 3 ന് വൈകീട്ട് 5 നുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. ഫോൺ:0487 2421090.

Comments are closed.