1470-490

അന്തരിച്ചു

പുഷ്പവല്ലി

ന്യൂ മാഹി: കവിയൂരിലെ എടോളിൽ പുഷ്പവല്ലി (54) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ്: എം.കെ.ഭാസ്ക്കരൻ. മയ്യഴി മുൻ നഗരസഭാംഗം കെ.കെ.അച്ചുതൻ്റേയും, ദേവുവിൻ്റേയും മകളാണ്.

Comments are closed.