1470-490

ചരമം


നരിക്കുനി: – വട്ടപ്പാറപ്പൊയിൽ ചെറുപ്പിടി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നായർ (അപ്പു നായർ ) (66) നിര്യാതനായി , ഭാര്യ – വത്സല , മക്കൾ :-വിജില, സിജില, ജിജില , മരുമക്കൾ :- രാജീവ്കുമാർ (KSA), ജയരാജൻ (വെള്ളന്നൂർ ), വിനോദ് കൂമുള്ളി (KSRTC. കോഴിക്കോട്), സഹോദരങ്ങൾ :- ബാലൻ നായർ, ചന്ദ്രൻ നായർ, വത്സല.

Comments are closed.