1470-490

ബേപ്പുർ ഹാർബർ അടച്ചു

48ാം ഡിവിഷനിൽ ഇന്നെലെ ഒരാൾക്ക് കോവിസ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സംമ്പർക്കം പുലർത്തിയ 31 പേരെ ക്വാറൻ്റിറ്റി യാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമ്പർക്ക പട്ടിക നീളാർ ‘സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആണ് മത്സ്യബനധ തുറമുഖം അടക്കേണ്ടി വന്നത്

പി.സി. ചെറുവണ്ണൂർ

Comments are closed.