1470-490

ചരമം

അശ്വിൻ
മയ്യഴി: പന്തക്കൽ മോട്ടേമ്മൽ ഭാഗത്തെ അശ്വിൻ നിവാസിൽ അശ്വിൻ (24) അന്തരിച്ചു.മമ്പള്ളി പ്രകാശന്റേയും, അനിതയുടേയും മകനാണ്. സഹോദരൻ: അശ്വന്ത്

Comments are closed.