1470-490

ചരമം

മനേക്കര കണ്ണൻ കോടന്റെ വിട ഉഷാദേവി (63) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ്: കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ (വിമുക്ത ഭടൻ)
മക്കൾ: കൃഷ്ണപ്രീയ, ഗ്രീഷ്മ. മരുമക്കൾ:  രാജേഷ്.
സഹോദരി: മാലതി 

Comments are closed.