1470-490

പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തെ കണ്ടെൻമെൻറ് സോണയി പ്രഖ്യാപിച്ചു

കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളും പെരുവയല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പുവ്വാട്ടുപറമ്പ് ഈസ്റ്റ് കണ്ടൈന്‍മെൻ്റെ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Comments are closed.