1470-490

കോഴിക്കോട്; പുതിയ കണ്ടെൻമെൻ്റ് സോണുകൾ

ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിൽ പ്പെട്ട പാലാഴി’, ഹൈലൈറ്റ് മാളിലെ നെസ്റ്റോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽപ്പെട്ട പുതിയറ, പൊറ്റന്മൽ തിരുത്തിയാട് ഉള്ള സിറ്റി ആർക്കേഡ്, ചെട്ടിക്കുളം (എലത്തുർ ) എന്നീ മേഖലകളെ കണ്ടെൻ മെൻ്റ സോണുകളായി കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ച

Comments are closed.