1470-490

ഗുരുപൂജ പുരസ്ക്കാരം; പഴയന്നൂർ ആച്ചാംതൊടി ഹരിദാസിന്

കേരള ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി ഗുരുപൂജ പുരസ്‌കാരം ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഫെയിം പഴയന്നൂർ ആച്ചാംതൊടി ഹരിദാസ് അർഹനായി (ഉടുക്കുപാട്ട്).

Comments are closed.