1470-490

ചരമം

ഒതുക്കുങ്ങൽ, ചെറുകുന്ന് കാട്ടു മുണ്ട കൃഷ്ണൻ മകൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ (മാനു) 72 വയസ്. അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: ലക്ഷ്മി മക്കൾ സജിത (സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ) സജീഷ് (മിലിട്ടറി) രജിത (ടീച്ചർ), രജീഷ് (വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്).മരുമക്കൾ ഷാജി – (ഫാർമസിസ്റ്). രോഷ്നി, പ്രകാശൻ, ആതിര (ജെ.പി എച്ച് എൻ ) സഹോദരങ്ങൾ പത്മാവതി, പാർവ്വതി, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.

Comments are closed.