1470-490

അനന്താവൂർ വി സി ബി പരിസരം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു

അനന്താവൂർ വി സി ബി പരിസരത്ത് ഹരിതം കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം കെ. ശ്രീജ മുരളീധരൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

തിരുന്നാവായ: ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അനന്താവൂർ വൈരങ്കോട് വി സി ബി പരിസരം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിൽ മരങ്ങൾ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് ഏരിയ മാറ്റ് കെ. ശ്രീജ മുരളിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വി.പി. ഫാത്തിമ കുട്ടി, സുബ പുതുക്കുടി,  ഇയ്യത്തുമ്മു മോയോട്ടിൽ, വി.പി. അമ്മുണ്ണി, മറിയ ചോലക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Comments are closed.