1470-490

തൃശൂർ മൃഗശാല പുത്തൂരിലേക്ക്

തൃശൂർ മൃഗശാല പുത്തൂരിലേക്ക്;
നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള മൃഗശാല തൃശൂരിനടുത്തുള്ള പുത്തൂർ വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് വിഭാവനം ചെയ്തതാണ് ഈ പദ്ധതി. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായത്തോടെ ഇത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
2020 അവസാനത്തോടെ തൃശൂർ മൃഗശാലയിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ പുത്തൂരിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 338 ഏക്കർ വനഭൂമിയിൽ വന്യജീവികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി വിശാലമായ 23 വാസസ്ഥലങ്ങൾ, പാർക്കിങ് സൗകര്യം, സന്ദർശകർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, സൂ ഹോസ്പിറ്റൽ സമുച്ചയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പുത്തൂരിലെ സൂവോളജിക്കൽ പാർക്ക് പൂർണ്ണമായും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപകൽപന ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂവോളജിക്കൽ പാർക്കായിരിക്കും. 360 കോടി രൂപയുടെ ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 269.75 കോടി രൂപയും ബാക്കി സംസ്ഥാന വിഹിതവുമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ പക്ഷിക്കൂട്, കരിങ്കുരങ്ങ്, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്, കാട്ടുപോത്ത്, എന്നീ നാലിനം കൂടുകളുടെ നിർമ്മാണം 80 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 20 കോടി രൂപ ഇതിനകം ചിലവഴിച്ചു. 2020 ജൂലൈ 31 നകം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കും. തൃശൂർ മൃഗശാലയിലെ നിലവിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ 2020 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിനായുള്ള മൃഗശാല ആശുപത്രി സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കെ പി എച്ച് സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. പുത്തൂരിൽ ഒരുക്കിയ അതി വിപുലമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷമേകുന്നതാണ്.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 29,823,546Deaths: 385,137