1470-490

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബി.ബി.എ പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബി.ബി.എ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ പി. നുസ്ഹസിൻ, മൂന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ എം.പി. കമറുന്നിസ (ഇരുവരും ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോളജ്, തലേശ്ശരി).

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,134,145Deaths: 524,348