1470-490

വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


നരിക്കുനി: – കെ എസ് ഇ ബി നരിക്കുനി സെക്ഷന് കീഴിൽ 22/06/2020 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ ഒടുപാറ ,പറശ്ശേരിമുക്ക് ,വേലാണ്ടിത്താഴം ,വരിങ്ങിലോറ മല, എരഞ്ഞി,തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Comments are closed.