1470-490

ചരമം

ഗാർസൃൻ 82 വയസ്
മൂന്ന് മക്കൾ, റോയി(late), ഷാജു ( അതിരപ്പിള്ളി S I), എലിസൺ (ബിസിനസ്സ് ) മരുമക്കൾ :- ഡെയ്സി , ജസ്സി, സുപ്രിയ, ഇന്ന് (20-6-2020 ) കാലത്ത് 10.30 ന് തിരുത്തുർ സെന്റ് തോമസ് ചർച്ചിൽ ശവസംസ്കാരം നടത്തി

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,134,145Deaths: 524,348