1470-490

ചരമം

പുല്ലാളൂർ :-ചിറ്റേടത് പത്മനാഭൻ നായരുടെ ഭാര്യ തെക്കച്ചാലിൽ തങ്കമണിയമ്മ ( 83) നിര്യാതയായി ‘മക്കൾ :- മോഹനകുറുപ്പ്,, സൗദാമിനിയമ്മ., മരുമക്കൾ :- മാതോത്ത് ഗംഗാധര കുറുപ്പ് (നന്മണ്ട )റിട്ടേർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് SECL., രാജി (അദ്ധ്യാപിക , ALPS നടുവട്ടം. ) സഞ്ചയനം വ്യഴാഴ്ച.

Comments are closed.