1470-490

വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


നരിക്കുനി: – കെ എസ് ഇ ബി നരിക്കുനി സെക്ഷന് കീഴിൽ 15/06/2020 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2. മണി വരെ മടവൂർ രാംപൊയിൽ ,കാവിൽക്കോട്ട ,അടുക്കൻ മല ,ബൈത്തുൽ ഇസ്സ ,വെള്ളാരം കണ്ടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Comments are closed.