1470-490

ചരമം

കരിങ്കപ്പാറ:          കൻമിളി നടുവത്ത് ലീലാവതി അമ്മ (80) അന്തരിച്ചു.   മക്കൾ: ശ്രീനാരായണൻ, സുരേഷ്, ജയലക്ഷ്മി, ജയപ്രകാശ് മരുമക്കൾ: ഗോപിനാഥൻ, സരസ്വതി, സുഭദ്ര, രാജി

Comments are closed.