1470-490

വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


നരിക്കുനി: – കെ എസ് ഇ ബി നരിക്കുനി സെക്ഷന് കീഴിൽ 11/06/2020 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2. മണി വരെ മടവൂർ ചക്കാലക്കൽ ,കുഴി പ്രക്കുന്ന് ,പൈമ്പാലശ്ശേരി ,എതിരൻ മല ,അരങ്ങിൽതാഴം ,പര നിലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Comments are closed.