1470-490

തോടിന് കയർ ഭൂവസ്ത്രം…

എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് മങ്ങാട് വടക്കുംമുറി തോടിന് കയർ ഭൂവസ്ത്രം അണിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി.

കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാലിനാണ് ഭൂവസ്ത്രം അണിയിച്ച് മനോഹരമാക്കിയത്. മങ്ങാട് വടക്കുംമുറി സെന്റർ തോടിന്റെ 300 മീറ്റർ വരെയാണ് കയർ ഭൂവസ്ത്രം അണിയിച്ചത്. വാർഡ് മെമ്പർ സി.വി. ജെയ്‌സന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,277,711Deaths: 527,098