1470-490

തലശ്ശേരിയിൽ ഇളവ്

തലശ്ശേരിയിൽ അടച്ചിട്ട റോഡുകൾ (പഴയ ബസ്സറ്റാൻഡ്, ട്രാഫിക് യൂനിറ്റ് കവല, ലോഗൻസ് റോഡ്) എന്നിവ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഗതാഗതത്തിനായി പൊലീസ് തുറന്നുകൊടുത്തു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689