1470-490

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി: സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി: സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ
അംഗീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി നിലവിലുള്ള സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും വരുത്തി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം ശുപാർശ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിലുള്ള മാർഗരേഖ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച് ഉത്തരവായത്. ഒരു ഹെക്ടറിനു അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി സബ്സിഡി തുകയാണ് ഇതുപ്രകാരം നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതുപ്രകാരം നെൽകൃഷിക്ക് പരമാവധി നൽകാവുന്ന സബ്സിഡി തുക 40,000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 5,000 രൂപ ഉടമയ്ക്കും 35,000 രൂപ കർഷകനുമാണ് ലഭിക്കുക. പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ കർഷകന് 37,000 രൂപയും ഉടമക്ക് 3,000 രൂപയും സബ്സിഡിയായി നൽകാവുന്നതാണ്. വാഴ കൃഷിയിൽ പരമാവധി സബ്സിഡി തുക 32,000 രൂപ കർഷകനും 3,000 രൂപ ഉടമക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചെറു ധാന്യ കൃഷി, മരച്ചീനിയും മറ്റു കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് പരമാവധി 30,000 രൂപ സബ്സിഡിയായി ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഉത്തരവിൽ പരാമർശിക്കാത്ത മറ്റ് വിളകൾക്ക് വരമാവധി 10,000 രൂപ സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
തരിശുഭൂമി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സ്ഥിരം കൃഷിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി സഹായത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് . മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ സബ്സിഡി നിരക്കുകളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം കറവയുള്ള പശു / കറവയുള്ള എരുമ എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 60,000 രൂപയായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. ഇതിൽ പൊതു വിഭാഗത്തിനു 50 ശതമാനം വരെയും പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിന് 75 ശതമാനവും പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിനു 100 ശതമാനവും സബ്സിഡിയും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ശുചിത്വ കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം, മിനി ഡയറി ഫാമുകളുടെ ആധുനികവത്ക്കരണം, തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി, അടുക്കള മുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തൽ, പന്നിവളർത്തൽ, മത്സ്യ കൃഷി എന്നിവയുടെ സബ്സിഡി നിരക്കിലും വർധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
‘സുഭിക്ഷ കേരളം’ പദ്ധതിയുടെ തൃശൂർ ജില്ലാ തല ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ അഞ്ചിന് കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എസ്.എൻ പുരം പഞ്ചായത്തിലെ കോച്ചാലിൽ പെരുംതോടിന്റെ കരയിൽ നടക്കും.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,314,618Deaths: 527,253