1470-490

ജൂൺ മാസത്തെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണ തോത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തൃശൂർ: ജില്ലയിൽ ജൂൺമാസം റേഷൻകടകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണ തോത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് അന്ത്യോദയ(മഞ്ഞ) കാർഡുകൾക്ക് 30 കിലോ അരി, 5 കിലോ ഗോതമ്പ് എന്നിവ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര 21 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. മുൻഗണനാ വിഭാഗം (പിങ്ക്) കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും നാല് കിലോ അരിയും ഒരു കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പും രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗം സബ്സിഡി(നീല) കാർഡുടമകൾക്ക് ഓരോ അംഗത്തിനും രണ്ട് കിലോ അരി വീതം നാലു രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു കിലോ വരെ ആട്ട കിലോയ്ക്ക് 17 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗം വെള്ള കാർഡുകൾക്ക് 2 കിലോ അരി 10.90 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു കിലോ വരെ ആട്ട കിലോഗ്രാമിന് 17 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. നീല, വെള്ള കാർഡുകൾക്ക് അധിക വിഹിതമായി ജൂൺ 8 മുതൽ കാർഡിന് 10 കിലോ അരി കിലോഗ്രാമിന് 15 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും.

മഞ്ഞ, പിങ്ക് പി എം ജി കെ എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം കാർഡ് ഒന്നിന് ഒരു കിലോ പയർ അല്ലെങ്കിൽ കടല സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലെ പയർ വിഹിതം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് അതും കൂടി ചേർത്ത് മൂന്ന് കിലോ ലഭിക്കും. കൂടാതെ ജൂൺ 21 മുതൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഓരോ അംഗത്തിനും അഞ്ച് കിലോ അരിയും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള വൈദ്യുതീകരിച്ച റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ കാർഡിന് അര ലിറ്റർ വീതവും, വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് നാല് ലിറ്റർ വീതവും ലിറ്ററിന് 30 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും.

Comments are closed.