1470-490

വിരമിച്ചു


ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ 26 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി നരിക്കുനി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.പി സുരേഷ് കുമാർ

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,239,372Deaths: 526,996