1470-490

വിരമിച്ചു


മുക്കം ആനയാംകുന്ന് വി എം എച്ച് എം ഹൈസ്ക്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഗണിത ശാസ്ത്ര അധ്യാപിക ഗിരിജ കെ ( നരിക്കുനി )

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,268,381Deaths: 527,069