1470-490

വിരമിച്ചു

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് നരിക്കുനി സെക്ഷനിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ലൈൻമാൻ വിജയൻ കെ (പാലങ്ങാട്) ,

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689