1470-490

തെങ്ങിന് വളം നൽകുന്നു


നരിക്കുനി: -ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം തെങ്ങിന് വളം ആവശ്യമുള്ള കർഷകർ 31 /5 /2020 ന് മുമ്പായി കൃഷിഭവനിൽ എത്തി അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്, കഴിഞ്ഞവർഷം വളം വാങ്ങിയ കർഷകർ പുതുതായി അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല,

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,298,864Deaths: 527,206