1470-490

ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാശേരി റോഡ് ‘ ELEVATED HIGHWAY

കേരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആലപ്പുഴ- ചങ്ങനാശ്ശേരി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവെയുടെ വിശദമായ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനമായി. നിർമാണ ചെലവായി 624.48 കോടിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇതിനു പുറമേ, റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് കീഴിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ പട്ടികയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആരക്കുന്നം-ആമ്പല്ലൂർ-പൂത്തോട്ടം -പിറവം റോഡും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വയ്യാറ്റുപുഴ-പൊതിപ്പാട് റോഡും ഉൾപ്പെടുത്താനും തീരുമാനമായി.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689