1470-490

പരീക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ യോഗം വിളിച്ചു

SSLC – plus two പരീക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു
23-5-2020 ശനി
9.30 നന്മണ്ട പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ
10.30 ചേളന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ
11.30 കക്കോടി പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ
2.30. PVS HSS എരഞ്ഞിക്കൽ

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,277,711Deaths: 527,098