1470-490

ഓർഡിനറി സമയ വിവരങ്ങൾ

പൊന്നാനി to തിരൂർ ഓർഡിനറി
സമയ വിവരങ്ങൾ


പൊന്നാനിയിൽ നിന്നും രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 35 മിനുട്ട് ഇടവേളകളിൽ 4:20 വരെ.


പൊന്നാനി toഎടപ്പാൾ ഓർഡിനറി
സമയ വിവരങ്ങൾ
പൊന്നാനിയിൽ നിന്നും
7:00
7:45
8:25
9:10
9:50
10:35
13:30
14:15


14:55
15:40
16:20
17:05
എടപ്പാൾ നിന്നും
7:40
8:25
9:05
9:50
10:30
11:15
14:10
14:55
15:35
16:20
17:00
17:40
തിരൂരിൽ നിന്നും 8:10 മുതൽ 35 മിനുട്ട് ഇടവേളകളിൽ വൈകീട്ട് 5:30 വരെ

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,206,996Deaths: 526,879