1470-490

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആൺമയിൽ ചത്തു.

തിരുവില്വാമല ശ്രീ വില്വാദ്രിനാഥക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവതിച്ചിറയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആൺമയിൽ ചത്തു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,547,809Deaths: 525,270