1470-490

മാസ്കുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു

നന്മണ്ട എസ് പി.സി യൂണിറ്റ് 1500 മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു ഇനി 1000 മാസ്കുകൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് സർക്കാരിനു വേണ്ടി തയ്ച്ചു നൽകുന്നു.
ആകെ 2500 ആവും

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,486,326Deaths: 525,168