1470-490

ദുരിതാശ്വാസ നിധിലേക് തുക നൽകി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിലേക് പാട്യം സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി
ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും വിഹിതം 140200 രൂപ സൊസൈറ്റി വൈസ്.ചെയർമാൻ രാമചന്ദ്രൻ പി. ജയരാജന് കൈമാറുന്നു

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 43,486,326Deaths: 525,168