1470-490

നെല്ല് സംഭരണം: കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചത് 200 കോടി രൂപ

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സപ്ലൈകോ നെല്ല്‌സംഭരണം അവസാന ഘട്ടത്തോടടുക്കുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചത് 200 കോടി രൂപ. 236 കോടി മൂല്യം വരുന്ന നെല്ല് സപ്ലൈകോ സംഭരിച്ചതിന്റെ ഭൂരിഭാഗം തുകയാണ് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. അതേസമയം ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനകം മില്ലുകളിൽ സ്വീകരിച്ച നെല്ലിന്റെ മുഴുവൻ വിലയും വായ്പയായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്തും ജില്ലയിൽ നെല്ല് സംഭരണം സമ്പൂർണ വിജയമാണെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് കർഷകർക്ക് കാലതാമസമില്ലാതെ തുക ലഭ്യമാക്കിയത്.
മെയ് 30 നകം നെല്ല് സംഭരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സപ്ലൈകോ അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നെല്ല് സംഭരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ടൺ നെല്ല് വരെ സംഭരിക്കാൻ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് സാധിക്കും. ജില്ലയിൽ 19000 ഹെക്ടറിലാണ് (47500 ഏക്കർ) നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 9000 ഹെക്ടർ വരുന്ന കോൾ ഇതര മേഖലകളിൽ മുഴുവനും കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞു നെല്ല് സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25000 ഏക്കർ (10000 ഹെക്ടർ) വരുന്ന കോൾ മേഖലയിൽ 23790 ഏക്കറിലും സംഭരണം പൂർത്തിയാകുന്നു. 1253 ഏക്കർ മാത്രമാണ് കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് നെല്ല് സംഭരിക്കാനുള്ളത്. കാട്ടകാമ്പൽ (150 ഏക്കർ), കാറളം(200 ഏക്കർ), കാട്ടൂർ( 25 ഏക്കർ), പുന്നയൂർക്കുളം (350 ഏക്കർ), കാടുകുറ്റി (നാല് ഏക്കർ), നെന്മണിക്കര (30 ഏക്കർ), വരന്തരപ്പിള്ളി (13 ഏക്കർ) എന്നിവയ്ക്കുപുറമേ മുല്ലശ്ശേരി, അരിമ്പൂർ, ചാഴൂർ, തോളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള കോൾ ഡബിൾ (456 ഏക്കർ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇനി നെല്ല് സംഭരിക്കാനുള്ളത്.
ഇതിലാണ് 236 കോടി മൂല്യം വരുന്ന 83895 ടൺ നെല്ല് സംഭരിക്കാൻ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് സാധിച്ചത്. ചാലക്കുടി-5139, ചാവക്കാട്-10634, കൊടുങ്ങല്ലൂർ-326, മുകുന്ദപുരം-7628, തൃശ്ശൂർ- 26053, തലപ്പിള്ളി-34113 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇത് വരെയായി സംഭരിച്ചതിന്റെ കണക്ക്. 42323 പേരാണ് ഇതുവരെയായി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

Comments are closed.