1470-490

സർവീസ് സഹരണബാങ്കിൽ 200000 ലക്ഷം വരെ കാർഷിക വായ്പാ

നരിക്കുനി സർവീസ് സഹരണബാങ്കിൽ 200000 ലക്ഷം വരെ കാർഷിക വായ്പാ
നരിക്കുനി: –
നബാർഡിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ലിക്യുടിട്ടി ഫെസിലിറ്റി സ്കീം പ്രകാരം നരിക്കുനി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 200000 ലക്ഷം രൂപ വരെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കാർഷിക വായ്പ നൽകും, കർഷകർ നികുതി ശീട്ട് സഹിതം ബാങ്കിൽ ബന്ധ പെടെണ്ടതാണ്

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 44,145,709Deaths: 526,689