1470-490

ചരമം

നമ്മണ്ട പുതിയേടത്ത് ചിരുതക്കുട്ടി 90 അന്തരിച്ചു . പരേതരായ പുതിയേടത്ത് ഗോവിന്ദൻ , കുഞ്ഞിരാമൻ ,ഗോപാലൻ ,രാഘവൻ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് . സം സ്ക്കാരം രാവിലെ 8 മണിക്ക്

Comments are closed.