1470-490

ചരമം

എ.പത്മനാഭൻ
മാഹി:ചാലക്കരയിലെ അഞ്ചരകണ്ടി ഹൗസിൽ
എ.പത്മനാഭൻ (66 ) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: പ്രീജ
മകൾ: അനഘ
സഹോരങ്ങൾ:ഏ.സി വാസു,
ഏ.സി ബാലൻ,പി ഗംഗാധരൻ
ലീല ,ലക്ഷ്മി ഭാർഗ്ഗവി .

Comments are closed.