1470-490

മാസ്കുകൾ തയ്യാറാക്കി

കാരക്കുന്ന് MNസ്മാരക വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും വിതരണം ചെയ്യാനായി A, വാസുവിനെ്റ നേതൃത്വത്തിൽ മാസ്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു

Comments are closed.