1470-490

കൈത്താങ്ങായി ചെറുമോത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ

സമ്പൂർണ അടച്ചുപൂട്ടൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയോര മേഖലയിലെ വളയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് പച്ചക്കറികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ചെറുമോത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ, വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുക ഉണ്ടായി. ചെറുമോത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്‌ സുനിൽ, പ്രധാനാധ്യാപിക ജി.വിഗിത എന്നിവരിൽ നിന്നും വളയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീമതി സുമതി സാധനസാമഗ്രികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ സ്കൂളുകളും നിലവിൽ അരി കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അരിയോടൊപ്പം ശേഖരിച്ച പച്ചക്കറികളും സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് കൊട്ത്ത് കൊണ്ട് ചെറുമോത്ത് എൽ പി മാതൃകയായി.

Comments are closed.