1470-490

പോലീസിന് എൻ.ജി. ഒ അസോസിയേഷൻ മുഖാവരണങ്ങൾ നൽകി

മെഡിക്കൽ കോളജ് പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് എൻ.ജി.ഒ. അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന ത്രീ ലെയർ മുഖാവരണങ്ങൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം. ഷിബുവിൽ നിന്നും സി.ഐ. മൂസവള്ളിക്കാടൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

കോഴിക്കോട്: കൊവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ത്രീ ലെയർ മുഖാവരണങ്ങൾ നൽകി. എൻ.ജി.ഒ. അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം.ഷിബുവിൽ നിന്ന സി.ഐ.മൂസവള്ളിക്കാടൻ ഏറ്റുവാങ്ങി. അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രേംനാഥ് മംഗലശ്ശേരി, ഒ.അനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

Comments are closed.

x

COVID-19

World
Confirmed: 0Deaths: 0