1470-490

ചരമം

ഒതുക്കുങ്ങൽ: ചെറുകുന്ന് കൃഷ്ണാലയത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണകുറുപ്പ് (90) അന്തരിച്ചു.
ഭാര്യ സത്യഭാമ
മക്കൾ: ശ്രീദേവി.രക്ത്നവല്ലി (കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല) . മരുമക്കൾ: ഗോപി.രാജേന്ദ്രൻ. 

Comments are closed.