1470-490

69.93 ശതമാനം പിങ്ക് കാർഡുടമകൾ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കൈപ്പറ്റി

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 69. 93 ശതമാനം പിങ്ക് കാർഡുടമകൾ
സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കൈപ്പറ്റി
ജില്ലയിൽ 69. 93 ശതമാനം പിങ്ക് കാർഡുടമകൾ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കൈപ്പറ്റി. 98. 64 ശതമാനം മഞ്ഞ കാർഡുടമകളും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 52677 എ എ വൈ കാർഡുടമകളിൽ 51962 പേരും 281865 പിങ്ക്( പി എച്ച് എച്ച്) റേഷൻ കാർഡുടമകളിൽ 197226 പേരുമാണ് കിറ്റ് കൈപ്പറ്റിയത്. പിഎംജികെഎവൈ പദ്ധതി പ്രകാരം 49640 എ എ വൈ കാർഡുടമകളും 272834 കാർഡുടമകളും റേഷൻ വിഹിതം കൈപ്പറ്റി. വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ നടത്തിയ കർശന പരിശോധനയിൽ തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലെ 11 സ്ഥാപനത്തിലും ചാലക്കുടി താലൂക്കിലെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി. പലചരക്ക് വിഭാഗത്തിൽ 10, പച്ചക്കറി വിഭാഗത്തിൽ 3 എന്നിങ്ങനെ 13 സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

Comments are closed.