1470-490

കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ അരി നൽകി

നരിക്കുനി കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് കേരള ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ അരി നൽകുന്നു


നരിക്കുനി: – പാറന്നൂർ എൽ പി സ്കൂൾ ,ചെങ്ങോട്ടു പൊയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നരിക്കുനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഒരാഴ്ചയിലേക്കുള്ള അരി കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ നൽകി.

Comments are closed.