1470-490

ചരമം


നഫീസ
ന്യൂമാഹി: പെരുമുണ്ടേരിയിലെ കാരാകൂടത്തിൽ നഫീസ എന്ന ബീച്ചു(80) നിര്യാതയായി. മകൻ: അസ്സൂട്ടി (ദുബായ് )മരുമകൾ. റംല പുതിയങ്ങാടി.

Comments are closed.