1470-490

സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കൈപ്പറ്റി

തൃശൂർ: 98.53 ശതമാനം മഞ്ഞ കാർഡുടമകളും
46.29 പിങ്ക് കാർഡുടമകളും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കൈപ്പറ്റി
ജില്ലയിൽ 98.53 ശതമാനം മഞ്ഞ മഞ്ഞ കാർഡുടമകളും 46.29 പിങ്ക് കാർഡുടമകളും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കൈപ്പറ്റി. 52677 എ എ വൈ കാർഡുടമകളിൽ 51904 പേരും 281865 പിങ്ക്( പി എച്ച് എച്ച്) റേഷൻ കാർഡുടമകളിൽ 130247 പേരുമാണ് കിറ്റ് കൈപ്പറ്റിയത്. പിഎംജികെഎവൈ പദ്ധതി പ്രകാരം 49080 എ എ വൈ കാർഡുടമകളും 2,67,852 കാർഡുടമകളും റേഷൻ വിഹിതം കൈപ്പറ്റി. വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ താലൂക്ക് സപ്‌ളൈ ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ നടത്തിയ കർശന പരിശോധനയിൽ
മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി. പലചരക്ക് വിഭാഗത്തിൽ 2, പച്ചക്കറി വിഭാഗത്തിൽ 10 എന്നിങ്ങനെ 12 സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

Comments are closed.